Ota yhteyttä

Ilmoitukset

Liity jäseneksi tästä

Päivitä yhteystietosi tästä

Ilmoita uudesta suvun jäsenestä tästä

Ilmoita poisnukkuneesta Vesterisestä tästä

Rekisteriselosteet

VESTERISTEN SUKUSEURA RY.

SÄÄNNÖT

1§    NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vesteristen sukuseura ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§    TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Vesteristen vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä,  edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

- suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,

- kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,

- harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,

- toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.


3§    JÄSENEKSI OTTO

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy sukuseuran tarkoituksen ja säännöt. Sukuneuvosto hyväksyy jäsenet hakemuksesta.

Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan sukuneuvoston esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut sukuseuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajia voi kerrallaan olla vain yksi.


4§    JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta sukukokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Sukuneuvosto voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on huomautuksesta huolimatta jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5§    JÄSENMAKSUT

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa ne liittymis- ja vuosimaksut, joiden vähimmäismäärät varsinainen sukukokous vahvistaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Sukuseuran ainaisjäseneksi hyväksytään suvun jäsen, joka suorittaa 20-kertaisen vuosimaksun.


6§    SUKUNEUVOSTO

Sukuseuran asioita hoitavana hallituksena toimii sukuneuvosto, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Sukuneuvoston toimikausi on varsinaisten vuosikokousten välinen aika.

Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan sukuneuvoston sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintääån neljä sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet sukuneuvoston jäsenistä sitä vaatii.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Sukuneuvosto pitää sukuseuran jäsenluetteloa.


7§    SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8§    TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään seuraavan vuoden helmikuussa. Toiminnantarkastajan lausunto sukuseuran tilien ja hallinnon tarkastuksesta on jätettävä kirjallisena sukuneuvostolle viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.


9§    SUKUSEURAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, joka pidetään sukuneuvoston kutsusta joka kolmas vuosi ennen heinäkuun loppua. Sukuneuvosto määrää ajan ja paikan. Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun sukukokous niin päättää tai kun sukuneuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä sukuneuvostolta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella täysi-ikäisellä läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Sukukokouksista on ilmoitettava sukuseuran jäsenille vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta aikaisemmin jäsenille postitetuilla kirjeillä ja/tai sähköpostilla sekä sukuseuran internet-sivuilla.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti sukuneuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10§    VARSINAINEN SUKUKOKOUS

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilikausittain tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6. esitetään sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi

9. valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


11§    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä sukukokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat sen tarkoituksen edistämiseen, miten purkamisesta päättävä kokous määrää. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.


Sääntömuutos rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksessa 30.9.2016.